Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

St. Helena | Aalten

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


1 december 2021, nieuwe regels bisdom rondom corona

Alle vieringen en bijeenkomsten na 17:00 uur komen te vervallen vanaf nu tot en met 2 januari 2022. Begin volgende week volgt nadere berichtgeving rondom de vieringen met Kerst en Oud en Nieuw.
Zie hier het bericht van de bisschoppen

Acolieten- Misdienaars
Een aantal jongeren ondersteunen de voorganger van de viering. Zij maken de tafel gereed en vormen een erewacht tijdens het Evangelie en de Consecratie. Ook aan het eind van de viering begeleiden zij de voorganger weer terug naar de sacristie. 

 

Antennegroep

Een groot aantal parochianen houdt een oogje in het zeil in hun buurt en vraagt als het nodig is bij de coördinator van de antennegroep om aandacht in een bepaalde situatie. Dit zal in de meeste gevallen gebeuren door het toezenden van een wenskaart of van een bezoekje van een van de pastores.

 

Avondwakekoor
Veel leden van het Herenkoor, JabbaJ en ook enkele liefhebbers hebben toegezegd in de avond voor een uitvaart, als het gevraagd wordt, om met zang de avondwake te ondersteunen

Avondwake/uitvaart
Er is een groepje mensen die de avondwake/uitvaart verzorgt. Het zijn mensen die via een opleiding in staat zijn om de familie bij te staan vóór en tijdens de uitvaart en de uitvaart dienst te verzorgen. Ook houden zij korte tijd na de uitvaart nog contact met de nabestaanden indien dit gewenst is

Beheer Parochiecentrum
De technische- en de planningszaken van het secretariaat, verwarming, verlichting en andere zaken worden door hem onderhouden

Beheerscommissie 
Zij zijn verantwoordelijk voor het mogelijk maken van het houden van een eredienst en geeft leiding aan de locatie.

Beth-San hulp
Deze mensen helpen bij het voorbereiden van een eredienst in zorgcentrum Beth-San. Ook brengen zij, indien nodig, bezoekers naar de zaal en helpen zij na afloop bij het verzorgen van de koffie.

Bezoekersgroep
Als men 80 jaar of ouder is geworden brengen de medewerkers een jaarlijks bezoekje namens de caritas.

Bezorgers Parochieblad
Heel veel mensen bezorgen in een deel van Aalten het parochieblad, sintludgernu.nl.

Bloemengroep
Afhankelijk van het jaargetij en het deel van het kerkelijk jaar maken zij bloemstukken welke de kerk en het altaar opluisteren.

Boekjes Liturgie typen
Deze werkgroep typt de liturgieën van een bepaalde eredienst op advies van de voorganger van dat moment.

Caritas
Een groep die oog heeft voor de noden dichtbij en veraf probeert binnen de mogelijkheden nood te lenigen.

Collectanten
De collectanten gaan in de viering rond met mandjes om de offergaven die de gelovigen willen geven op te halen.

Communie bezorgers
De communie bezorgers brengen de Hostie, eens per maand en op bijzondere feestdagen, naar mensen die niet naar de kerk kunnen komen en te kennen hebben gegeven graag een Hostie te ontvangen.

Dirigenten
De dirigenten geven leiding aan hun koren en overleggen met de pastores over het muzikale programma van een viering.

Doopgroep
De doopgroep helpt de pastor, die de doop zal gaan toedienen, bij het organiseren van de voorafgaande bijeenkomsten voor ouders van de dopeling.

Drukkers
Deze werkgroep maakt kopieën bestemd voor de liturgieën van een bepaalde eredienst

Eerste Communie
Deze werkgroep helpt de pastor bij het organiseren tijdens de voorbereidingen en tijdens de toediening van de Eerste Heilige Communie.

Gewaden
Een paar handige dames zien toe op de conditie van de paramenten en repareren zo nodig

Herenkoor
Het Herenkoor ondersteunt met gezang de vieringen. Zowel in het Nederlands als in het Latijn en het Gregoriaans.

Caisa
Ondersteunt ook de vieringen met gezang en soms met percussie. Het repertoire is Nederlands en ook vaak Engels.

Kerkradio
Mensen die thuis zitten en toch graag verbonden zijn met de vieringen kunnen zich bij deze werkgroep melden. Indien u daarbij een liturgieboekje wenst te ontvangen, wordt dit thuisbezorgd.

Kerstgroep
Handige mensen maken elk jaar weer een sport van de opstelling van de kerststal en de kerstboom in en rondom de kerk.

Kevelaer /Lourdes
Bedevaartgangers voor Kevelaer en Lourdes melden zich aan bij deze werkgroep.

Kinderkoor klavertje4
Op zaterdagmorgen oefenen kinderen van de basisschool de gezangen die passen bij een gezinsviering en luisteren de vieringen een aantal keren per jaar op.

Kinderoppasdienst
Als er een gezinsviering in de kerk is en er zijn kleine kinderen in de kerk, die nog te klein zijn voor de kerkdienst, dan ontfermt deze groep zich over de kleinsten met passende activiteiten voor die zondag.

Koffieschenkgroep
Eens per maand is er na de viering koffie. De koffieschenkgroep maakt de ruimte gereed en zorgt voor koffie en thee na afloop.

Koperpoetsgroep
Ook is er zorg voor het goed uitzien van de kandelaars en de kruisbeelden die af en toe een poetsbeurt nodig hebben

Kosters
De koster maakt de kerk gereed voor aanvang van de eredienst. Ook de Aaltense RK. diensten bij een uitvaart vanuit het uitvaartcentrum Berkenhove worden door hem voorbereid.

Lectoren
Zij verwoorden de lezingen en de mededelingen tijdens de vieringen op de zondagen.

Ledenadministratie
Leden van het secretariaat houden het ledenbestand uptodate.

Het secretariaat.
Dit is geopend op donderdag en vrijdag van 10:00-11:00 uur. Tijdens deze uren kunt u terecht voor allerlei zaken zoals: opgeven van: een misintentie, van deelname aan een reis of om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek met een van de pastores

Liturgisch beraad
Deze groep komt een paar keer per jaar bijeen en overlegt over de gang van zaken voor de komende vieringen in onze kerk. Verschillende leden van andere werkgroepen nemen deel aan deze raad.

Mariakapel
Elke morgen wordt de kapel, bij toerbeurt, door een lid van de werkgroep geopend en ’s middags om 19:00 uur weer afgesloten. Ook ziet zij toe dat de kapel netjes achtergelaten wordt. 

Misboekjes bezorgers
De thuiszittenden die te kennen hebben gegeven dat zij graag met een liturgieboekje de kerkradio willen beluisteren worden door deze werkgroep van een liturgie boekje voorzien. 

MOV
Leden van deze groep overleggen twee maal per jaar over de acties welke tijdens de Advent en de Vasten gehouden worden. De actie die is gekozen uit het aanbod vanuit het bisdom wordt in de geloofsgemeenschappen van de parochie St.Ludger gevolgd. 

Parochieblad
Het parochieblad StLudgernu.nl wordt door een aantal correspondenten voorzien van kopij. De correspondenten proberen door artikelen en soms interviews actueel nieuws te blijven aanbieden aan de redactie van het parochieblad

Organisten
Het Herenkoor, klavertje4 en ook Caisa hebben een ‘eigen’ organist/pianist.

Parochiekamp
Een vriendengroep, aantal jongeren van onze geloofsgemeenschap samen met jongeren van andere Aaltense kerken, verzorgt jaarlijks een parochiekamp voor de kinderen van basisschool St Jozef te Aalten.

Pastores
De pastores van onze parochie bestaat uit: Pastoor Herman de Jong,  Pastor Ronald den Hartog, Pastor Cor Peters en Pastor Carla Roetgerink. Zij worden, indien nodig, bijgestaan door leden van de werkgroep Liturgie en avondwake/uitvaart

PR
Voor het publiek maken van activiteiten en nieuws uit de locatie in plaatselijke en regionale organen.

Raad van Kerken
Een van de pastores van onze parochie neemt ook deel aan het overleg van de Raad van Kerken.

Schoonmaak parochiecentrum
Het parochiecentrum bevindt zich in het achterste deel van de kerk. In het jaar 2003 is het in gebruik genomen en bestaat uit vijf ruimtes waaronder het secretariaat, keuken, spreekkamer en twee vergaderruimtes. In de grootste vergaderruimte wordt gedurende de wintertijd ook de viering van de zondag gehouden. De werkgroep schoonmaak houdt deze ruimte Spic & Span

Schoonschip
Leden van deze werkgroep nemen de zorg van de schoonmaak, kerk en sacristieën, voor hun rekening

Secretariaat leden
Bij toerbeurt nemen leden van deze werkgroep waar op het secretariaat. Wel zijn de werkzaamheden zo verdeeld dat ieder tot zijn recht komt

Telefoonwacht
Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
Dit telefoonnummer is alleen bedoeld indien men hulp vraagt in noodgevallen. Dit kan zijn: Hulp bij ernstige ziekte, bijstand bij stervenden of hulp na overlijden

Tuinonderhoud
De tuinmannen zijn bij regelmaat in de tuin te vinden voor maai- en snoeiwerk. En ook de paden naar de kerk worden door hen netjes bijgehouden

Verwelkomingsgroep
Deze groep heet ook nieuwe mensen in de geloofsgemeenschap welkom door middel van een welkomsbrief, waarin men uitgenodigd wordt lid te worden van onze geloofsgemeenschap.

Voorgangers gebedsdienst
Zie werkgroep pastores 

Vormselwerkgroep
De vormselwerkgroep helpt de pastor, die het sacrament van het Vormsel voorbereidt, bij het organiseren van de voorafgaande bijeenkomsten voor ouders van de Vormeling.

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292