Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

OLV Tenhemelopneming | Beltrum

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


De Werkgroepen in onze geloofsgemeenschap

Hieronder vindt u een overzicht met gegevens van de werkgroepen in de 4 werkvelden: liturgie, diaconie, catechese en gemeenschapsopbouw.
Uit respect voor de privacy van onze vrijwilligers staat niet bij elke werkgroep een contactpersoon vermeld. Heeft u een vraag voor een werkgroep, dan kunt u die ook voorleggen aan het locatiesecretariaat. Die zorgt dat uw vraag bij de juiste persoon terecht komt.

Pastoraatsgroep

Pastorale zorg is een wezenlijk onderdeel van ons samen-kerk-zijn. De pastoraatsgroep ziet toe op een goede invulling van de werkvelden liturgie, diaconie, catechese en gemeenschapsopbouw en is een eerste aanspreekpunt voor mensen die behoefte hebben aan pastorale zorg. De pastoraatsgroep onderhoudt nauwe contacten met het pastoresteam. In de St. Paulusparochie komen het pastoresteam en de pastoraatsgroepen van de locaties meerdere keren per jaar samen in het zgn. BPO (Breed Pastoraal Overleg) om ervaringen uit te wisselen en te kijken waar mogelijkheden voor samenwerking zijn.

Werkgroep Welkom

Deze groep heet nieuwe inwoners  in de geloofsgemeenschap welkom door middel van een welkomsbrief, waarin men uitgenodigd wordt lid te worden van onze geloofsgemeenschap. Tevens ontvangt men een aantal maanden de Echo, (maandelijks contactblad), om kennis te maken met onze geloofsgemeenschap.

Diaconie

Diaconie is een wezenskenmerk van het christen-zijn. Diaconie heeft tot doel de kerk en de maatschappij gevoelig te maken voor mensen die leven aan de kant van de samenleving waar recht en rechtvaardigheid in het geding zijn. Het is dienstbetoon aan mensen die in de knel zitten en hulp behoeven.

Bezoekgroep

Met aandacht voor parochianen o.a . ziekenbezoek/ouderenbezoek uitgevoerd door de Zonnebloem.
De Zonnebloem Beltrum houdt een oogje in het zeil in hun buurt en vraagt als het nodig is bij de coördinator van de Zonnebloem aandacht in een bepaalde situatie. Dit zal in de meeste gevallen inhouden, het zenden van een wenskaart, van een bezoekje of contact met een van de pastores.

PCI (Parochiële Caritas Instelling)

  

Een groep die oog heeft voor de noden dichtbij en veraf en probeert binnen de mogelijkheden nood te lenigen.

M.O.V. Missie-Ontwikkeling-Vrede

Leden van deze groep overleggen twee maal per jaar over de acties welke tijdens de Advent en de Vasten gehouden worden. De actie die is gekozen uit het aanbod vanuit het bisdom wordt in de geloofsgemeenschappen van de parochie St.Paulusparochie gevolgd.

Bloemen-kerkversiergroep

    

Afhankelijk van het jaargetij en het deel van het kerkelijk jaar maken zij bloemstukken welke de kerk en het altaar opfleuren.

Liturgie boekjes drukken/opstellen

Deze werkgroep typt de liturgieën van een bepaalde eredienst op advies van de voorganger/werkgroep van dat moment.

De Echo contactblad voor Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming

Veel mensen zijn maandelijks betrokken bij het drukken, verdelen en bezorging van het contactblad De Echo. Klik hier voor een overzicht.

De Echo wordt door een aantal 'correspondenten' voorzien van kopij. Zij proberen door artikelen en soms interviews, actueel nieuws te blijven aanbieden aan de redactie van de Echo. Ook activiteiten breder uit de samenleving worden vermeld in het contact blad.

Catechese

Groepsproses van samen luisteren, naar onszelf, naar elkaar, naar de Schrift en naar de Traditie om daarin God te ontdekken en vorm te geven in het leven van elke dag.

De volgende werkgroepen zijn actief in het werkveld catechese:

Doopwerkgroep

De doopgroep helpt de pastor, die de doop zal gaan toedienen, bij het organiseren van de voorafgaande bijeenkomsten voor ouders van de dopeling.

Eerste Heilige Communie

Deze werkgroep helpt de pastor bij het organiseren tijdens de voorbereidingen en tijdens de toediening van de Eerste Heilige Communie.

Vormselwerkgroep

De vormselwerkgroep helpt de pastor, die het sacrament van het Vormsel voorbereidt, bij het organiseren van de voorafgaande bijeenkomsten voor ouders van de Vormeling.

Liturgie

Onder liturgie verstaan wij alle bijeenkomsten die tot doel hebben, in bezinning en gebed, in woord en of handeling de verbondenheid met elkaar en met God uit te drukken. In de liturgie spreekt God ons aan en wij antwoorden in gebed, in belijdenis en in handeling.

Pastores

De pastores van onze parochie worden, indien nodig, bijgestaan door leden van de werkgroep Liturgie en avondwake/uitvaart.

Kosters en zijn assistenten

Bij elke viering zorgt de koster en zijn assistenten voor het openen van de kerk, het inschakelen van de geluidsinstallatie en verlichting, het aansteken van de kaarsen, boekjes klaarleggen, klaarzetten van het liturgisch vaatwerk, het wisselen van de liturgische kleuren etc. En na de viering zorgt de koster ook weer voor het netjes achterlaten van de kerk. De koster draagt met vele anderen verantwoording voor dat bijhouden.

 

Werkgroep vieringen

Er is niet altijd een voorganger beschikbaar voor een viering. In zo'n geval kan de locatieraad een beroep doen op de Werkgroep Vieringen. Deze vrijwilligers zijn toegerust voor deze taak en verzorgen zelfstandig de viering, inclusief de overweging. 

Lectoren

Bij elke weekendviering waarin een pastor voor gaat is een lector aanwezig. De lector leest tijdens een viering uit het lectionarium en leest aan het slot van de viering de mededelingen. Ook helpt de lector bij het uitreiken van de Communie.

Communie uitreikers

Collectanten

De collectanten gaan in de viering rond met mandjes om de offergaven die de gelovigen willen geven op te halen.

Woord- en communievieringen 

Avondwake/uitvaart/koor

Er is een groep mensen die de avondwake/uitvaart verzorgt. Het zijn mensen die via een opleiding in staat zijn om de familie bij te staan vóór en tijdens de uitvaart en de uitvaart dienst te verzorgen. Ook houden zij korte tijd na de uitvaart nog contact met de nabestaanden indien dit gewenst is. Koren kunnen als ze gevraagd worden met zang de avondwake/uitvaart te ondersteunen.

Voorgangers gebedsdienst

Communie thuis

De communie bezorgers brengen de Hostie, eens per maand en op bijzondere feestdagen, naar mensen die niet naar de kerk kunnen komen en te kennen hebben gegeven graag een Hostie te ontvangen.

Organisten/dirigenten

De koren worden dikwijls ondersteund door een dirigent en 'eigen' organist/pianist.

De dirigenten geven leiding aan hun koren en overleggen met de pastores over het muzikale programma van een viering.

Koren

De locatie "Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming" heeft meerdere koren die regelmatig en enthousiast de vieringen ondersteunen. Dit zijn, Dames- en Herenkoor, Jongerenkoor Kiddoesj en Zanggroep Rhumtas.

Gelegenheidskoor/vieringen de Sterrenboog

Leerlingen van de basisschool oefenen de gezangen die passen bij een gezinsviering en luisteren de vieringen een aantal keren per jaar op.

Kinderoppasdienst

Als er een gezinsviering in de kerk is en er zijn kleine kinderen in de kerk, die nog te klein zijn voor de kerkdienst, dan ontfermt deze groep zich over de kleinsten met passende activiteiten voor die zondag.

Gemeenschapsopbouw

Gemeenschaps=opbouw is het werkgebied dat de mogelijkheden schept om in de parochie de taken van liturgie, catechese en diaconie gestalte te geven. “Opbouw” draagt zorg voor de goede coördinatie en communicatie zodat de gelovigen samen en individueel hun geloof kunnen uiten, versterken en uitgroeien tot een vitale geloofsgemeenschap.

Gewaden

Vrijwilligers zien toe op de conditie van de paramenten en repareren zo nodig.

Kerkradio

Mensen die thuis zitten en toch graag verbonden zijn met de vieringen kunnen zich bij deze werkgroep melden. Indien u daarbij een liturgieboekje wenst te ontvangen, wordt dit thuisbezorgd.

Kerstgroep plaatsen

Handige mensen maken elk jaar weer een opstelling van de kerststal omringt met kerstbomen en de kerstboom in en rondom de kerk.

Bedevaart reizen  

Bedevaartgangers voor Kevelaer en Lourdes melden zich aan bij deze werkgroep.

Koffieschenkgroep

Eens per maand is er na de doordeweekse viering koffie. De koffieschenkgroep maakt de ruimte gereed en zorgt voor koffie en thee na afloop.

Koperpoetsgroep

Ook is er zorg voor het goed uitzien van de kandelaars en de kruisbeelden die af en toe een poetsbeurt nodig hebben.

Beheer Parochiecentrum

De technische- en de planningszaken van het secretariaat, verwarming, verlichting en andere zaken worden door onderhouden. Vaak ook de taak van de koster.

Beheerscommissie

Zij zijn verantwoordelijk voor het mogelijk maken van het houden van een eredienst en geeft leiding aan de locatie.

Het secretariaat.

Secretariaat leden

Bij toerbeurt nemen leden van deze werkgroep waar op het secretariaat. 

Tijdens deze uren kunt u er terecht voor:

Vragen en informatie - Aanmeldingen doop - huwelijk - kerkradio - ledenadministratie (voor alle overige vragen) of om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek met een van de pastores.

U mag de misintenties en het tarief (€ 7.50) ook in de witte brievenbus deponeren. Of u deponeert de misintenties in de witte brievenbus en maakt het tarief over via uw bank.

Het secretariaat is geopend: elke donderdagochtend 10.30 – 11.30 uur. 

 

Leden van het secretariaat houden het ledenbestand up-to-date.

Parochieel Liturgisch beraad

Deze groep komt een paar keer per jaar bijeen en overlegt over de gang van zaken voor de komende vieringen in onze kerk. Verschillende leden van andere werkgroepen nemen deel aan deze raad.

Mariakapel openen

Elke morgen wordt de kapel, geopend en 's middags om 19:00 uur weer afgesloten. Er is gelegenheid tot het opsteken van een kaarsje. Ook ziet hij/zij toe dat de kapel netjes achtergelaten wordt.

Kruisonderhoud aan de Avesterweg, Spilmansdijk

Het verzorgen van het onderhoud van het Kruisbeeld bestaat uit het maaien van het gras, de zorg voor de bloemen.

Misboekjes bezorgers

De thuis verblijvende die te kennen hebben gegeven dat zij graag met een liturgieboekje de kerkradio willen beluisteren worden door deze werkgroep van een liturgie boekje voorzien.

Telefoonwacht

Pastorale noodwacht: 06-190 17 292
Dit telefoonnummer is alleen bedoeld indien men hulp vraagt in noodgevallen. Dit kan zijn: Hulp bij ernstige ziekte, bijstand bij stervenden of hulp na overlijden.

Breed pastoraal overleg

Het Breed Pastoraal Overleg is een platform waar leden van de verschillende locaties en pastores met elkaar bespreken over wat er leeft in alle locaties, over  pastorale activiteiten en nieuwe initiatieven. Zo hopen we de verbondenheid en de  samenwerking te versterken in onze St. Paulusparochie.

Diaconaal Platform Kerken Berkelland

Het “Diaconaal Platform Kerken Berkelland” is een bundeling van krachten van de aangesloten kerken in de gemeente Berkelland. Zij kan als coördinator/gesprekspartner optreden naar buiten over diaconale zaken en activiteiten met de plaatselijke kerken afstemmen.

Oecumene

Al vele jaren organiseert de Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde op de 6 zondagen van de veertigdagentijd tegen het vallen van de avond een oecumenisch avondgebed.
Oecumenische Raad Beltrum - Groenlo - Lievelde.
De Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde vertegenwoordigt de 5 geloofsgemeenschappen in deze 3 plaatsen: de PKN-gemeente van Groenlo, het klooster in Lievelde van de Koptische Orthodoxe Kerk en de katholieke geloofsgemeenschappen in de genoemde plaatsen die alle drie deel uitmaken van de St. Paulusparochie.

Oecumenische samenwerking in Berkelland

Op diaconaal gebied is er een goede oecumenische samenwerking tussen de gezamenlijke kerken in de gemeente Berkelland. De katholieke kerken van de locaties Beltrum, Eibergen, Neede, Rekken en Rietmolen van de St. Paulusparochie vallen binnen de grenzen van deze gemeente.

Website, nieuwsbrief en overige pr activiteiten

Voor het publiek maken van activiteiten en nieuws uit de locatie in plaatselijke en regionale organen.

De parochiewebsite wordt up-to-date gehouden door een redactie, ondersteund door websitebeheerders per locatie.
Uw Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.ter verbetering van de informatie onder het kopje 'Beltrum' zijn welkom.

Raad van Kerken

Een van de pastores van onze parochie neemt ook deel aan het overleg van de Raad van Kerken.

Kerk/parochiecentrum schoonmaakgroep

Leden van deze werkgroep nemen de zorg van de schoonmaak, kerk en sacristieën, voor hun rekening.
Het parochiecentrum bevindt zich in het aansluitende voorste deel van de kerk. Het bestaat uit ruimtes waaronder het secretariaat, keuken, spreekkamer en vergaderruimtes. In de grootste vergaderruimte wordt gedurende de wintertijd ook de doordeweekse viering gehouden. De werkgroep schoonmaak houdt deze ruimte Spic & Span.

Actie Kerkbalans

De Beltrumse gemeenschap laat zien dat de kerk haar wat waard is. Dankzij de betrokkenheid van vele vrijwilligers en uw financiële steun via de actie Kerkbalans kunnen we de kerk in Beltrum behouden.

Overleg Ouders-School-Parochie

Projectgroep De Passie - organisatie - werkgroep

De Passie is het beroemde lijdensverhaal van Jezus van Nazareth en kent een grote variëteit aan uitvoeringen. Hierbij worden teksten uit de Evangeliën afgewisseld met moderne liederen, poëzie , krantenartikelen en vaak confronterende beelden.

Kerk bezichtiging

Ons monumentale kerkgebouw is tijdens de jaarlijkse monumenten dagen en in de maanden juli en augustus open voor bezichtiging. Te zien is o.a. het schilderwerk van de kunstenaars Bach en Wenzel. De Karakteristieke baksteenarchitectuur. Prachtige gebrandschilderde ramen. De Heiligen beelden.
De Fresco's Een fresco (Italiaans voor "vers") is een muur- of plafondschildering, waarbij de verf direct op de natte kalk of op het pleisterwerk wordt aangebracht, zodat zij daarmee, na droging, één geheel vormt. Het schilderen met verf op verse natte kalk heet al fresco of in fresco; op een gedroogde kalklaag heet dit schilderen a secco of al secco. Fresco wordt dus zowel gebruikt voor de schildertechniek als voor de schildering zelf.

Tuinonderhoud

Vrijwilligers van De Stichting Kerkepaden zijn bij regelmaat in de tuin te vinden voor maai- en snoeiwerk. Te beginnen in het voorjaar met het snoeien en daarna schoffelen, bemesten van de plantenstruiken en het maaien van het gazon. Ook de paden naar de kerk worden door hen netjes bijgehouden.

 

Onder de Regenboog

Monument voor ongedoopte overleden kinderen.

De Begraafplaats

De begraafplaats wordt onderhouden door de beheerder(s) met ondersteuning van vrijwilligers.
De Calvarieberg. Op zaterdag 10 mei jl. zegende pastoor De Jong de poort en de Calvarieberg op het kerkhof opnieuw in na een grondige opknapbeurt. Het zijn twee van de vele kenmerkende objecten die het Beltrumse kerkhof rijk zijn. Het levensgrote kruisbeeld en de vier linden op de Calvarieberg zijn het opvallende middelpunt van ons kerkhof. De vier linden en het kruisbeeld staan inmiddels op de gemeentelijke monumentenlijst.

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

28 feb 2023
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
Vasten vanuit Bijbels perspectief
 
21 mrt 2023
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
Filmavond met Lion