In de vergadering van het parochiebestuur op zaterdag 18 juni is besloten om op maandagavond 6 september een bijeenkomst te houden met alle leden van de beheercommissies in de Calixtusbasiliek te Groenlo. Eindelijk weer een fysieke bijeenkomst na een periode met coronamaatregelen.
Het bestuur sprak over het aandeel van onroerend goed in het vermogen. Het parochiebestuur houdt een gespreide portefeuille aan met een evenwichtige verdeling. Het kan echter zijn dat in bijzondere gevallen onroerend goed wordt verkocht.
De oproep voor de functie van bestuurslid met de portefeuille Communicatie heeft geleid tot een gesprek met een kandidaat. Nader overleg volgt. Voorts ontbreekt in het parochiebestuur nog iemand voor de portefeuille Gebouwen en Onderhoud. Zolang deze vacature niet is ingevuld neemt de stafmedewerker van het bestuur deze taak op zich.
Het pastorale beleidsplan is door een commissie van het aartsbisdom besproken. De pastoor formuleert een reactie op het schrijven van de commissie. Naar aanleiding hiervan is besloten dat bestuur en pastores zich op een zgn. heidag gaan beraden over de koers. Er is weliswaar een pastoraal beleidsplan, maar de termijn van het bestuurlijk beleids- en gebouwenplan loopt af en een bezinning op een nieuwe beleidsperiode is wenselijk. Ook de verhouding tussen het dagelijks bestuur en parochiebestuur dient afgestemd te worden.
Het reglement voor de beheercommissies is vastgesteld en verzonden. Op 6 september zal daarover ook worden gesproken met de beheercommissies. Er komen nogal wat vragen van locaties waar de kerk een herbestemming krijgt, met name vanuit Aalten en Bredevoort. Het verder doorgaan als geloofsgemeenschap, die het nabij zijn naar vermogen vorm wil geven, past soms niet in het format van het reglement. De pastores en het parochiebestuur zullen dit bespreken. Voorts zal het onderzoek naar een diaconale impuls voor de locatie Winterwijk door diaken C. Peters uiterlijk begin september zijn afgerond.
Actie Kerkbalans: Er is een brief naar alle locaties gegaan waarin het bestuur de locaties dank zegt voor de actie in coronatijd. Voorts vraagt men om een vervolgactie. Daarop zijn positieve reacties van de locaties binnengekomen.
De penningmeester uitte in de vergadering zijn frustraties over de digitale uitvoering van de administratieve systemen zoals ledenadministratie, begraafplaatsen, actie kerkbalans enz. De centrale conversie stagneert. Dat ligt aan de landelijke organisatie waarbij het bisdom zich heeft aangesloten. Zowel de penningmeester, het centraal secretariaat in Groenlo, als onze vrijwilligers, die ermee moeten werken, komen daardoor in de problemen. De penningmeester sprak de hoop uit dat de problemen na een lange periode van frustratie zullen zijn opgelost.
Met de projectontwikkelaar en de beheercommissie in Vragender wordt verder gesproken over de realisering van een Mariakapel in het kerkgebouw. De taxaties van de kerkgebouwen en ten dele van de pastorieën in Neede, Rietmolen, Lievelde en Eibergen zijn gemaakt of worden binnenkort uitgevoerd. Plaatselijke initiatieven voor een herbestemming van de kerkgebouwen dienen een degelijk onderbouwde meerjarenexploitatie te hebben. Verkoop aan andere belangstellende partijen blijft een optie. De kerk in Rekken wordt op 12 juli 2021 aan de stichting ‘Behoud kerk van de martelaren van Gorcum’ geleverd. De kerk van Bredevoort wordt op 1 juli 2021 overgedragen. Deze kerk krijgt een herbestemming als o.a. een boekenkerk. Het kerkgebouw in Aalten krijgt in februari of maart 2022 een herbestemming.
De commissie Communicatie beraadt zich verder over de opzet van de redactie van de parochie-media. Men is voornemens om één media-redactie te vormen en daarbinnen vier redactie-groepen te formeren voor de afzonderlijke media. Over de naam van het parochieblad en nieuwsbrief wordt op korte termijn door het parochiebestuur beslist.
De aanvraag voor nieuwe aandrijving van twee klokken in de kerktoren te Beltrum wordt goedgekeurd. Een machtiging bij het bisdom wordt binnenkort aangevraagd. nadat er duidelijkheid is over een eventuele bijdrage van een plaatselijke stichting.
Hans de Graaf, stafmedewerker Parochiebestuur