Pastorale nabijheid in lokale geloofsgemeenschappen

Het pastorale beleidsplan 2021-2025 van de RK-Parochie HH. Paulus en Ludger, “Verbonden in Christus”, geeft richting en visie op het bouwen aan de kerk van de toekomst in de Oost-Achterhoek. De parochie staat een kerk voor ogen die met groot vertrouwen en vrijmoedig getuigt van het geloof in God. Belangrijk voor christengemeenschappen is hart en handen te openen om leerling van Jezus Christus te zijn. Het dubbele gebod van de liefde staat daarbij centraal: de liefde tot God en de liefde tot de naasten.
De liefde tot God: met name in de viering van de liturgie, in het bijzonder de eucharistie en de viering van de sacramenten. De catechese ondersteunt de persoonlijke geloofsontwikkeling en -groei.
De liefde tot de naasten: in de diaconie: het omzien naar elkaar; de mensen die hulp, ondersteuning of aandacht nodig hebben. Een opdracht voor iedere gedoopte en ook voor geloofsgemeenschappen.

Het is allemaal niets nieuws, maar nu is het nodig om te renoveren, immers:

  • geloofsgemeenschappen hebben moeite om vorm en inhoud te geven aan deze opdrachten
  • en er zijn minder mensen die actief meedragen,
  • kerken gaan sluiten
  • de grote parochie afstandelijk kan zijn
  • geloven en kerk niet vanzelfsprekend zijn voor inmiddels meerdere generaties.

Het is belangrijk om opzoek te (blijven) gaan naar de Bron. Het gaat ten diepste om een persoonlijk geloof en om een persoonlijke relatie die een gelovige met God aangaat.
Leerling van Jezus zijn draagt twee wezenlijke taken/opdrachten met zich mee:

  1. getuige zijn van Jezus Christus in de wereld, in woord en daad en
  2. met elkaar gemeenschappen vormen waarin de gezindheid van Jezus Christus heerst.

Christen-zijn, betekent op de eerste plaats: hoe bewust speelt dat persoonlijke geloof een rol en hoe bewust is de getuigende, missionaire levenshouding?

Lokaal geloven.
Het lokale kerkzijn wordt door de geloofsgemeenschap zelf vorm en inhoud gegeven. Dit is mede afhankelijk van de eigen mogelijkheden en wensen.

Alles binnen het kader van het pastorale beleid. Dat is een nieuwe vraag aan gelovigen lokaal. Zo expliciet is die vraag de afgelopen decennia niet gesteld. Het vraagt om samen de vraag verder te verkennen en te zoeken naar antwoorden die kunnen leiden tot een klein programma “lokaal geloven”.

Daar waar het locaties het lukt om zo zelf drager te zijn van pastoraat, alleen of in samenwerking met andere locaties, ziet het pastorale team toekomstkansen voor lokale geloofsgemeenschappen. Dit geldt voor alle locaties van de parochie, maar in het bijzonder voor die locaties waarvan het kerkgebouw aan de eredienst wordt onttrokken. Bij het proces van sluiting dient niet alle aandacht te gaan naar het kerkgebouw, maar vooral ook naar de ‘binnenkant van het geloof’.  Lokaal geloven richt zich op kleine initiatieven en projecten die op lokaal niveau geloofsgetuigenis, onderlinge verbondenheid en diaconale inzet - omzien naar elkaar - bevorderen. Ook het zgn. omgekeerde huisbezoek – het uitnodigen en in gesprek gaan met een lid van het pastoraal team – kan lokaal of in samenwerking met meerdere locaties een plek hebben.  Van groot belang is dat enkele vrijwilligers lokaal initiatief nemen en onderzoeken welk programma hiervoor mogelijk en wenselijk is.

De vraag is:
Wat ga je doen, als de kerk op je locatie dicht is? Is dit dan het einde van je geloven of zoek je nieuwe wegen. “Lokaal Geloven” is vanuit deze vraag gezien, niet een voortzetting of een in standhouden van activiteiten van de oude parochie. Het is wel een zoeken naar nieuwe mogelijkheden op het snijvlak van geloof/dienstbaarheid, voor jezelf, met anderen, lokaal of over de grenzen van de eigen locatie heen. In de geloofsgemeenschappen van Vragender en Bredevoort vinden gesprekken plaatst rond dit thema. 

Oecumene
In de lokale gemeenschappen ontmoeten christenen elkaar uit verschillende tradities. Dat gebeurt niet alleen in het gewone dagelijkse leven, maar ook bij diaconale acties of op geëigende momenten, biddend en vierend. Oecumenische samenwerking is vooral pastoraat van nabijheid dat lokaal vorm en inhoud krijgt.

Project Lokaal Geloven
Precies omdat we op een kruispunt staan van geloven en kerkopbouw dienen we in te zetten op ‘persoonlijk geloof’. Namens het pastorale team ben ik bezig om met enkele vrijwilligers een projectgroep “lokaal geloven” op te starten.  We willen de lokale geloofsgemeenschap ondersteunen bij de gelovige zoektocht. Wat betekent geloven voor mij, voor ons als gemeenschap en hoe geven we dat vorm en inhoud in ons eigen dorp? Natuurlijk is het ook belangrijk te horen welke ervaringen er al zijn. Dit project wil helpen om te bouwen aan lokale geloofsgemeenschappen voor de toekomst, met kansen en mogelijkheden die er in de plaatste gemeenschap zijn. We houden u op de hoogte van het verloop van dit project.

Diaken Cor Peters