Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 15 mei 2021:

 

Pastoraal

 • Pastoor De Jong is afwezig in verband met de begrafenis van emerituspastoor H.J. Scholten. Hij is 21 jaar pastoor geweest van de toenmalige parochie Beltrum.
 • Pastoor De Jong is 10 mei aanwezig geweest bij de opheffingsbijeenkomst van het dameskoor van de locatie Winterwijk. Reden: wegvallen van leden, geen vervangers. De dames worden bedankt voor hun jarenlange inzet.
 • Het pastoraal team heeft Nieuwsflits nr. 4 opgesteld voor de parochiebladen etc. inzake parochie en pandemie: wat hebben we gedaan in het afgelopen jaar.
 • Het pastoraal team is bezig een werkprogramma op te stellen hoe het verder moet na corona: wat hebben we geleerd, welke kansen zien we.
 • Diaken C. Peters begeleidt een onderzoek naar revitalisering van de geloofsgemeenschap H. Jacobus te Winterswijk. De resultaten ervan worden in juni bekend.
 • Het bericht van het Bisdom dat er, afhankelijk van de situatie, meer kerkgangers toegelaten kunnen worden in kerkdiensten is doorgegeven aan de locaties.
 • Het vieringenrooster is geregeld tot en met september 2021.
 • Komende weken worden de communie- en vormsel vieringen gehouden.

 

Bestuur

 • Er is een vacature tekst opgesteld voor een bestuurslid met de portefeuille communicatie. De benoemingsperiode van dhr. B. Brockötter eindigt per 1 januari 2022.

Personeel en Vrijwilligers

 • Binnen het parochiesecretariaat worden de financiële taken anders verdeeld.

 

Gebouwen en beheer

 • Vragender: Hoewel er nog een aantal beroepsprocedures lopen is de verwachting dat de woonbestemming voor de pastorie wordt afgegeven. Het is trouwens een zaak van de koper geworden.
 • Rekken: de kerk wordt op 10 juli aan de eredienst onttrokken. Op 9 juli is de slotviering en op 12 juli wordt het gebouw geleverd.
 • Bredevoort: de overdracht van het kerkgebouw staat gepland voor 1 juli a.s.
 • De kerk in Aalten zal volgend jaar gaan sluiten. Er is een intern overleg gestart over de voortzetting van de Aaltense geloofsgemeenschap zonder kerkgebouw. Met de geloofsgemeenschap wordt tijdig contact hierover opgenomen.
 • Aan de hand van de adviezen van het Catharijneconvent te Utrecht, in opdracht van het bisdom samengesteld, komt er in Lichtenvoorde een gedocumenteerde opslag van religieuze voorwerpen uit kerken met een herbestemming.
 • Harreveld: vervanging geluidsinstallatie is akkoord.
 • Winterwijk heeft offertes aangevraagd voor het repareren van de dakgoten van de pastorie.

 

Financiën

 • Het secretariaat heeft geinventariseerd wat de status is van de Aktie Kerkbalans 2021. De werkwijze verschilt nogal per locatie. De opbrengst van de aktie loopt terug. Er komt een schrijven voor de beheercommissies. Er komt een commissie die de Aktie Kerkbalans van 2022 gaat voorbereiden. Wordt vervolgd.

 

Portefeuilles

Communicatie

 • Het plan over de communicatie via parochieblad, nieuwsbrief, website en facebook en ieders rol daarin wordt verder uitgewerkt.
 • De beheercommissies zullen worden geïnformeerd over de gang van zaken.
 • Elk bestuurslid wordt gevraagd om een introductiestukje over zichzelf te schrijven. Dat wordt t.z.t. geplaatst.

 

Geloofsgemeenschappen

 • Bomers gaat aan de slag met een handzamer vrijwilligersstatuut.
 • Er wordt gekeken wie welke beheercommissie gaat bezoeken. Een goede agenda is daarbij belangrijk.

 

Begraafplaatsen

 • G. Bartels: is in Meddo en Mariënvelde geweest.

 

De volgende vergadering van het parochiebestuur staat gepland op 19 juni 2021.

 

Namens de parochie HH. Paulus en Ludger,

Berry Brockötter, portefeuille Communicatie